You have reached the website

WIN A PERSONAL STENCIL FOR YOUR BELOVED COFFEE!

Kiitos!

Kampanja on valitettavasti jo päättynyt.
Tutustu verkkokauppaamme.

Onnittelut! Olet voittanut oman Latte Art -mallin:

Juha Aallonloiske
Eila Aalto
Tuirr Aalto
Satu Aaltonen
Janica Aaltonen
Carita Åberg
Richeal Agyekumwah
Petri Aho
Laura Aho
Kalle Ahokas
Piia Ahokas
Tarmo Ahola
katri aholainen
Marika Ahonen
Jaana Ahonen
Riikka Ahtiainen
heli aikioniemi
johanna ailunka
Aila Aiminen
Päivi Ainasoja
Matilda Aira
Liina Airaksinen
Nina Ait Brahim
Riitta Aitomaa
Laura Aitomaa
Merja Aittomäki
leila alakangas
Linnea Alakärppä
Marja-Leena Alamettälä
Marja-Leena Alamettälä
Raine Alanen
Raine Alanen
Visa Alanko
Teija Alastalo
Seppo Ala-Tainio
Roni Alatalo
Silja Alate
Petra Alavuotunki
Ulla Alhava
Noora Alho
Bakhtiar Ali
Bakhtiar Ali
Marja Alila
Hannu Alonen
Minna Amiegbe
Laura Andersin
Sari Andersson
Tia Andersson
erja Maria andersson
Argyro Angelou
pirjo annala
Merja Anttila
Sami Anttila
Pekka Anttila
anssi apell
Elina Apponen
Maaret Arffman
Jari Arfman
Tomi Aro
niko aro
Kirsi Arolainen
Eija Aronen
kati arvola
leila arvonen
Kalle Asikainen
Krista Askola
Jenni askolin
Sari Asplund
Rita Astikainen
Rita Astikainen
Kati Attenberg
Janne Autio
Tero Autio
Marcus Backlund
Mari Backman
Anna Backman
Sanna Bannouri
Sanna Bannouri
siiri batsko
Ami Bel
piia Berg
Terhi Berg
Annika Berghäll
Tom Bergström
Tuula Björklund
Lotta Björkqvist
Mika Blomberg
Tomas Blomfelt
Tuulia Boelius
Minna Borg
Emilia Borg
Noureddine bouakeul
Noureddine bouakeul
Pirjo Bovellan
Minna Bragge
Maria Brinck
Satu Byckling
Eroll Bylbyli
Tuje Carne
Arleena Ceballos
Kari Ceballos-Purhonen
laurent chollat
Ann-Catrin Claussen
Keith Collings
EERO DAHLQVIST
Isa Dahlström
Antonino Dallura
Tiina Debner
Valentin Demenkov
Aljona Demidova
Ilias Doukas
Na Dugin
Richard Eggleton
Torsti Ehojoki
jasmin ekbom
Jaana Ekerodde
Irina Ekholm
Edvin Eklund
Harry Eklund
Henna Ekonoja
Mervi Elg
Niina Ellala
Miia Elokannas
Niko Eloranta
Mohammad Elwan
Carola Emtö
Tiia Ertürk
Sanna Eskelinen
katariina etelaaho
Kristian Evertson
Charlotta Fagerberg
Lotta Fagerberg
Patrik Fagernäs
Tanja Fagerroos-Wallen
Riitta Filppu
Leena Fogde
Mirka Fors
Moritz Forsblom
Niclas Fransman
Janina Fraser
Sofia Fröman
Aniko Gabor
Merja Galkin
Deif Goldberg
Pirjo-Riitta Goller
Markus Grant
Marjo Grönlund
Ida Gustafsson
Jonna Haajanen
Katariina Haakila
Leena Haapa-aho-Sarvikas
Saara Haapala
Eila Haapala
Miika Haapala
Niina Haapala-Livera
Virve Haapamäki
Henriikka Haapanen
Petri Haapasaari
Markku Haapasaari
Paula Haapasaari
Niina Haapasaari
Marko Haapasaari
aleksander habonen
Petra Haiko
Paula Haiko
Petri Hakala
Rami Hakala
heidi hakala
heidi hakala
Maija Hakala
Pia Hakala
Heikki Hakkarainen
anne hakkarainen
Miia Hakkarainen
Karoliina Hakkarainen
Suvi Hakola
Sami Hakulinen
Tero Halenius
Salomo Halkosaari
Salomo Halkosaari
Rauno Hallberg
Olli Halt
minna hämäläinen
Eeva Hämäläinen
Riitta Hämäläinen
iina hämäläinen
Jussi Hämäläinen
Jenna Hämäläinen
Anne Hämäläinen
Mirja Hämäläinen
leena Hannikainen
jari hänninen
Anne Hänninen
Petteri Hannuksela
Mika Happonen
Sari Hård
Nina Haring
Antti Härkänen
Jari Hartikainen
jenny hartikainen
Tereza Hartikainen
Jaana Hartikainen
Pekka Hartikka
Jonna Hatakka
Senni Hautala
Antti Hautala
Jenna Hautamäki
Heli Hautamäki
Arto Havo
Tiina Havukainen
Raija Havulinna
jussi häyrynen
mikko häyrynen
irene häyrynen
Kari Heikkilä
Esko Heikkilä
Miranda Heikkilä
Virpi Heikkilä
Toivo Heikkilä
Elina Heikkilä
Tarha Heikkinen
Noora Heikkinen
Miia Heikkinen
nina heikkinen
Kirsti Heikkinen-Rekula
Jukka Heikkola
Markus Heimola
Sonja Heinonen
Teija Heinonen
Maria Heinonen
Iikka Heiskanen
Tanja Heiskanen
Juhani Heiskanen
Niina Helin
Jasmin Hell
Riitta-Liisa Helminen
Bodil Henriksson
tommy henriksson
Kristina Henriksson
Maria Hepola
Joonas Hepola
Markus Hepo-oja
Sari Herttua
Heidi Heusala
Ilkka Hieta
Eila Hietakangas
Aini Hietala
Teija Hietasaari
Minna Hietikko
Maiju Hiljanen
Rose Hiltunen
Ville Hiltunen
Anne-Marie Hiltunen
Piia Hiltunen
Matti Hiltunen
Jaana Hindsberg
Elise Hindström
Päivi Hinkkanen
Päivi Hinkkanen
Kari Hirvonen
Riitta Hirvonen
Heini Hirvonen
Anne Hirvonen
Johannes Hissa
Minna Höijer
Jaana Hokkanen
Eija Hokkanen
Jonna Holkeri
Katerine Holm
Jeanette Holm
Marlene Holmatröm
Anne Holmberg
Jonas Holmsten
Anne Holmström
Hanna-Mari Holopainen
Sanna Hongisto
Kirsti Honkanen
Ritva Honkanen
Erja Honkola
Vera Hoppeler
Kirsi Hostikka
helene hostikka
Emilija Hristova
Emilija Hristova
Taru Huhtakangas
Henna Huhtiranta
Kimmo Hummelin
Arto Huovinen
Antti Hurri
Stefan Husa
Anne Huttunen
hanna-mari huttunen
Eila Huttunen
sini huttunen
Chrisse Huusko
Chrisse Huusko
Markus Huuskonen
susanna huuskonen
Marilin Hüvenen
Tiina Hynynen
Petri Hyrkäs
Sari Hyväri
sinikka hyvärinen
Eerik Hyvärinen
Mia Hyvärinen
Liisa Hyvönen
Olli Hyyryläinen
Jaakko Hyytiä
sirpa hyytiäinen
Essi Hyytiäinen
Anu Ihalainen
Anne Iijalainen
Tiina Ijas
Tiina Ijas
Jenni Ikonen
Elina Ikonen
Merja Ikonen
Eveliina Illman
Gunilla Ilmonen
Pihla Ilves
Neea Immonen
Maija Inkerö
Saara Inkinen
Katri Inkinen
Paula Innamo
Anita Innanen
Joakim Innilä
leena intonen
Onil Irfan
Natalja Isaksson
Raija Isännäinen
Sumire Ishii
Terhi Iskala-Hyyppä
Emma Isohaaro
Ritva Isokääntä
heli mirjami isoniemi
jussi isopahkala
Laura Issakainen
Annika Isuls
Terhi Itkonen
Marita Jaakkola
ANNIKA JAANSALU
Gädlin Jakobson
Birgitta Jalkanen
Mikko Jalo
Johanna Jalo
Jenni Jäneskallio
Heidi Jäneskallio
Tarja Jarva
Jaana Jarva
Hanna Järvelä
Iiris Järvelä
Sami Järvenpää
Milla Järvi
Lilianne Järvinen
Terhi Järvinen
marja-liisa järvinen
Jonna Jauhiainen
Linda Jauhojärvi
Johanna Jauhonen
Noora Jekunen
Roger Johansson
maria johansson
Roger Johansson
mia jokela
Emma Jokela
Pirjo Jokinen
Tarja Jokinen
Regina Jokinen
Maisa Jokinen
Annika Jokinen
Sami Jokinen
Kirsi Jokinen
Pirjo Jokinen
Veera Jokinen
tommi jokiniemi
Kenneth Julin
Kenneth Julin
Lauri Junttila
Miia Juntunrn
Riitta Juoni
Jaana Jurva
tomi jussila
Tuija Jutila
Heli Juusti
Jatta Juvonen
Timo Kaartosalmi
Laura Kaas
Inna-Ria Kaasalainen
Petri Kähärä
Maarit Kähkönen
Klaus Kähkönen
Katja Kaiho
Tuula Kaikkonen
Jussi Kaila
Kati Kainulainen
Kati Kainulainen
Hilkka Kaipainen
Nika Kaipiainen
Jaakko Kaitaniemi
Sari Kaivola-Murto
Mikko Kaivosoja
Jukka Kajander
Eveliina Kajander
Aleksandr Kalinkin
Sandra Kalk
Sirpa Kalliokoski
Jyrki Kalliokoski
Susanna Kalliomäki
Marja Kallio-Packalén
eeva kallonen
Katja Kämäräinen
Satu Kananen
Jari Kanerva
Mervi Kangas
päivi kangasperko
päivi kangasperko
Hanna Kanko
Marjo Kannisto
Tapio Kannisto
Elisabet Kantola
Juha Karejoki
Pirjo Kareketo
Pirjo Kareketo
Tatiana Karieva
Pia Karjanoja
Matti Kärkkäinen
Jussi Kärkkäinen
Nina Karlsson
Pia Karlsson
Ulvi Karm
Henri Kärnä
Markus Kärpänen
Kari Kärpänoja
Kari Kärpänoja
Anna Karpenko
Piia Karppinen
Helena Karppinen
Kasperi KARPPINEN
juha karvinen
tiina karvo
Mervi Karvonen
Maiju Karvonen
Mira Katajainen
kirsi katajamäki
Merja Kataja-Tuomola
Annika Kaukolinna
Mart Kaukonen
Sofia Kauko-Valli
Esko Kaunismäki
Tero Kaunissalo
Maiju Kauppi
Cindy Kauppinen
Heidi Kauppinen
toni Kauppinen
Emilia Kauppinen
marko kauppinen
Terhi Kaustinen
Kristiina Kela
Roosa-Maria Kelander
Carina Kellokoski
Kati Kemppainen
Jenni Kemppainen
Virpi Keränen
Eva Keski-Korhonen
jaana keskimäki
Juho Keskinen
Ari Keskinen
Reija Keskinen
Jussi Keskinen
Heini Keskiö
kati kessunmaa-ahonen
Leena Ketola
Niina Kettumäki
Ville Kettunen
Mira Kettunen
Minna Kihlakaski
Reijo Kiikka
Tapani Kiiskinen
Marja Kiiveri
Piia Kilinc
suvi kimari
katja kiminki
Mia Kinnunen
Ritva Kinnunen
Martti Kinnunen
Virpi Kinnunen
Veijo Kinnunen
Jenna Kinnunen
Vesa Kinnunen
Satu Kinnunen
Marjo Kinnunen
Veijo Kinnunen
Tiina Kipinäinen
Tiina Kipinäinen
Minna Kippola
Risto Kirjavainen
Kristina Kirpu
Pekka Kiuru
Annika Kivelä
Veera Kivelä
Anne Kivelä
aija kivelä
Anne Kivelä
Katja Kivikangas
Laura Kivimäki
Leena Kivinen
Santtu Kiviniemi
sirpa kiviniemi
Juha Kiviranta
Anna-Liisa Klemetti
Ula Klytseroff
Osmi Kohonen
Jari Kohvakka
Hanna Koivistoinen
Maarit Koivu
Johanna Koivukoski
Johanna Koivukoski
Miia Koivula
Mika Koivula
Kirsi-Marja Koivula
Jukka Koivula
Jukka Koivula
Henriikka Koivumaanaho
Marjut Koivunen
Pekka Koivunen
Katri Koivunen
Jari Koivuranta
Anu Koivusaari
Jari Koivusalo
Katja Kojama
Katja Kokkarinen
Sofia Kokkonen
Paula Kolehmainen
Sanna Koliseva
Sergei Kolomainen
Annika Kontio
Johan Kontio
Annika Kontio
Antti Koponen
Nina Koponen
Kauko Koponen
Päivi Koponen
Saku Kopsa
Anneli Korhonen
Asko Korhonen
Joni Korhonen
Joni Korhonen
sanna korhonen
Ville Korkeila
Vera Korolainen
Elena Korpela
Ilona Korpelainen
marja korte
Neko Kortelainen
Kaisa Korteniemi
Maarit Korve
Maija Korventausta
Jarmo Koski
Kareena Koski
Annika Koski
Satu Kosonen
Johanna Kosonen
Heidi Kosonen
laura kotilainen
Pasi Koutonen
Ville Köykkä
TANJA KRAVTSOV
TANJA KRAVTSOV
Henriette Kristiansen
per kromnow
Clas-peter Krook
Heidi Kucukyagci
Riitta Kuhno
Riitta Kuhno
Tiia Kuismin
Arja Kuismin
Arja Kuismin
katja kuittinen
Arto Kuivanen
Heidi Kukila
Ari Kukkonen
Kirsi Kukkurainen
Ville Kulmala
Antti Kulmala
Annariina Kumpulainen
Annika Kumpunen
Juha Kunila
Maarit Kuntsi
Marjut Kunttu
Eeva Kuokkanen
Hannele Kuoppala
Nina Kuorikoski
Raimo Kuortti
Rea-Sarita Kurasto
Katri Kurittu
Jenny Kurkela
Sirkka Kuronen
nina kurppa
Jukka Kurronen
Katja Kurvinen
Matti Kurvinen
Olli Kutvonen
Anne Kuusela
Sami Kuusimäki
Timo Kuusinen
Anne-Marie Kuusivaara
Anne Marie Kuusivaara
Heidi Kuutti
Anne-Mari Kuvaja
Sanna Kylmänen
Virpi Kyngäs
Urpo Kytönummi
Heidi Laahanen
sari laakso
Sampo Laakso
Janne Laakso
Jani Laaksonen
ninni laaksonen
Mari Laaksonen
terttu laaksonen
Siina Laamanen
Molla Laamanen
Johanna Lääperi
Leo Lahdenmäki
Joshua Laho
Johanna Lähteenmaa
Mikko Lahti
Susa Lahtinen
veikko lahtinen
Riina Lähtölä
Maarit Laine
Antti Laine
Rami Laine
Jenna Laine
Niko Laine
Päivi Laine
Kari Lairila
Maria Laitala
arvo laitala
Irma Laitala
Lauri Laitinen
Pia Laitinen
Emma Laitinen
Vesa Laitinen
Lauri Laitinen
Päivi Lammasniemi
Tanja Lång
Maj-Lis Langhed
Maj-Lis Langhed
Anni Länsikallio
Hannu Lantto
Christine Lappalainen
Riitta Lappi
Riitta Lappi
Sophia Laroma
Tommi Lartama
Henri Lartama
Leena Latva-Rasku
Merja Laukka
Anniina Laurila
Tiina Laurila
Anfu Laurila
Jelena Lautala
Outi Lauttanen
Minna-Liisa Lavas
Pekka Lavi
Pirjo Lavonen
Mauri Le
Riitta Lehikoinen
Henna Lehikoinen
Anu Lehkonen
Pirjo Lehmonen
Eliisa Lehmuskoski
Satu Lehmusvyöry
Saija Lehti
perttu lehtikangas
Petra Lehtiluoma
Tanja Lehtimäki
Suvi Lehtinen
Saku Lehtinen
Esa Lehtinen
Merja Lehtinen
maarit Lehtinen
Ville Lehtinen
Joni Lehtiranta
Eeva Lehto
noa lehto
sami lehtola
virva lehtomäki
Juho Lehtonen
Maisa Lehtonen
vesa lehtonen
Satu Lehtonen
Iina Lehtonen-Goldberg
tula leino
Keijo Leinonen
Kaija Leinonen
Ismo Leinonen
pertti leinonen
Tanja Leinonen
Riikka Leinonen
Ismo Leinonen
Henriikka Leivo
Teemu Lempiäinen
maarit lempinen
Marita Lempiö
Mait Lepik
Teppo Lepistö
Jarkko Lepola
Henri Leponiemi
Valtteri Leponiemi
Vesa Leponiemi
Tuula Leppäjärvi
Ari-Pekka Leppala
Jukka Leppälä
Miia Leppänen
Leila Lerkki
Elina Lidman
Raija Liimatainen
Reelika Liiver
Sirpa Lilja
Johanna Lind
Pia Lind
Benita Lindberg
Sanna Lindgren
Anu Lindholm
kira Lindholm
Kaisa Lindqvist
liisa lindström
Tuija Linnapuomi
Arja Linnaselkä
Noora Lintu
Marja-Leena Lippojoki
Anne Littman
Anne Littman
Liming Liu
Jutta Liukkonen
Jari Liukkonen
Hannamari Löf-Pentinpuro
jessica lönnberg
Jens Lorentsen
Ari Lötjönen
Elina Louko
Miina Lukkari
Marjo Lukkarinen
Marjaana Luokkala
Maria Luokkala
Satu Luokkanen
Sofia Luoma
Sanna Luomala
Ritva Luomi
Jari Luomi
Pia Luoto
Taina Luukkonen
Emma Luukkonen
Heidi Luukkonen
Heidi Lyly
Maarit Lyyra
Anne Määränrn
Jorma Määttänen
MONICA MÄENPÄÄ
Kaija Mäenpää
Birgitta Mahlberg
Merja Maijala
Elsi Maijala-Juuti
Katja Maikola
Santra Majalahti
Markku Majamaa
Ann-Mari Majander
Tarja Mäkelä
Elina Mäkelä
virpi mäkelä
Mirja Mäkelä
Annika Mäkelä
Marjo Mäkelä
Martin Mäkelä
Jari Mäkeläinen
Jyrki Mäki
Leena Mäki-Ketelä
Kaisa Mäkikylä
Terhi Mäkilä
Mira MÄkinen
Miikka Mäkinen
Tuomas Mäkipää
Raija Mäkipää
Ari Mäkitalo
Taija Mäkivirta
Hannu Malin
Hannu Malin
M Malinen
Mervi Malinen
Riitta Malkamäki
keijo malmberg
Minna Malmivaara-Soini
Jori Manner
Arja Männikkö
marita mannila
Laura Manninen
Marju Manninen
Eveliina Manninen
aino mansikkamäki
Maija Mäntylä
Henna Mäntynen
Marko Mäntynen
Heidi Mäntyranta
Hannele Mård
Elisaveta Marenkova
Marika Marjanen
Laura Markula
Ari Mårtens
Ann-Mari Martikainen
Kaarlo Martikainen
Ann-Mari Martikainen
anu martimo
riitta martineero
Jyri Martiskainen
helena matilaianen
Rita Matilainen
Henna Matila-Lundsten
Tiia Mattila
Anna-Liisa Mattila
Jukka Mattila
Jenni Mattiniemi
Heikki Maukola
Katri Mehtonen
Eija Mehtonen
Kadi Meremäe
Aulikki Merikanto-Uusitalo
Anne Merimaa
Maarit Metsämäki
Satu Mettänen
Juha Miettinen
Maarit Miikkulainen
salli moilanen
Tiina Moilanen
kirsi marja muhonen
mohamed muhsin
Petra Müller
Nina Mundolin
Veikko Murto
Kirsi Murtolampi
sirpa mustajärvi
karoliina mustakallio
Mirja Mustonen
juha mustonen
Marjut Mustonen
Mira Mutru
Heidi Myllymaa
Marius Nagy
Sari Naski
Nina Nevala
Raija Nevalainen
Linda Nevalainen
Niina Nevanperä
Mika Nevanperä
Seija Nguyen
Fatou-Maaria Niang
Pekka Niemi
Maarit Niemi
Jarmo Niemi
Nico Nieminen
Heidi Nieminen
liisa Nieminen
Mari Niininen
Päivi Niiranen
Joosua Nikkinen
minna Nikula
Tiina-Liisa Nirhola
Tuire Niromaa
Samuli Niva
SAri Nokelainen
Gun-Britt Nordlund
Asko Norppa
Arja Norrgård
Vili Norring
Sanna Nousiainen
Matti Nummela
Ari Nummi
Heljä Nummila
Leean Nurmi
Kristiina Nurmi
Harri Nurmi
SARI NURMILINNA
Minna Nykänen
Sonia Nyman
Anu Nysten
Kirsi Nyyssönen
eija oijala-kare
Elina Oikimus
Liisu Oja
Ari Ojala
Pirjo Ojamo
Olli Ojanperä
Ville Oksanen
Jenna Oksanen
Sari Ollila
Elsa olmala
Henna-Riikka Orava
Olga Orlova
Pia Östergård
Hannele Österlund
Arto Paakkari
Tanja Paakkinen
Maija Paananen
Leena Paarnio-Saarela
Kairi Päärson
Timo Paasio
Minna Paaso
Jenni Paasto
Mia Paattiniemi
Irma Paavola
Irma Paavola
Mrkku Paavola
mirka pajula
Marika Pakarinen
Ulla Pakkanen
Mira Palander
Marjatta Palin
Tanja Pallaspuro
Sami Palmroth
Nelli Paloaho
Riitta Palola
Helena Palonen
Timo Palonen
Tuire Paltta
Emmi Palviainen
henna pantio
Marek Pantkowski
Harri Papinkivi
Sari Parikainen
mirja parikainen
Anu Parjanen
Mia Park-Björklund
Jaana Parkkari
Tapani Parkkinen
Sirpa Parkkinen
Kari Parkkonen
Jukka Paronen
Ida-Maria pärssinen
Mika Partanen
Jenna Partanen
Teemu Partanen
Samuli Parviainen
Riina Parviainen
Marja Parviainen
kiia Parviainen
Veikko Pasanen
Hanna Pasanen
Krista Pasma
Kaija Patrakka
Johanna Patteri
kirsi patvikko
Jari Pehkonen
Mervi Pehlivan
Mari Peippo
Joanna Peippo
Tuula Pekkala
Ellen Pelkonen
annica pelkonen
Mikko Peltola
tino peltola
Jouni Peltomaa
Arti Peltomas
Jari Peltonen
Anna Peltoniemi-Honkola
rkitva peltovuori
Irina Penne
Pekka Penttilä
Ismo Penttinen
Mirja Perälä
Merja Pere
Pauliina Perkkiö
Sanna Perkonoja
Kasper Pernu
Roope Pernu
Suvi Pertiö
Petri Pesonen
Teija Pesonen
Johanna Pesonen
Mari Pesonen
Janita Petäjäjärvi
Henna Peteri
Katja Pettersson
Johanna Phoenix
Piia Pietikäinen
Sampsa Pietilä
Heini Pihko
Ari Pihlainen
Marja Pihlajamäki
Outi Piipari
Timo Piiparinen
Kristiina Piipponen
Juha Piispanen
Juha Piispanen
Ekaterina Piitulainen
Teija Pikkarainen
Saara Pikkutupa
Janna Pilli
Pekka Pirinen
Risto Pirkanniemi
Ville Pirkola
Ville Pirkola
Jukka Pirttimäki
Minttu Pitkanen
Laura Pitkänen
Ida Pitkänen
Jenni Pitkänen
Ranja Pohjanrinne
Heidi Pohjantuuli
Anni Pohjola
Juha Pohjonen
jyrki pokela
Anu Polso
Marika Pöntynen
marja porkka
Susanna Portin
Tomi Posio
Janne Posti
Kristiina Poutanen
Sari Prittinen
Ekaterina Pseush
Juha Puiseva
Taina Puistosalo
Teija Pukki
sari pulakka
Tiina Pulkkinen
Tomi Pulkkinen
Pirkko Pulkkinen
Irma Punjabi
Kukka Punnonen
Minna Puntalo
Susanna Pura
Teuvo Pusa
Milla Pusa
Jonna Puska
Pertti Pussinen
Pekka Pussinen
Mikko Putkonen
Milla Puttonen
Taija Puttonen
Satu Puttonen
Ritva Puumalainen
Ritva Puumalainen
Sanna Puustinen
Sanna Pylsy
Ilkka Pyrrö
kadri raadla
Mika Raatikainen
Jaana Raatikainen
Mika Raatikainen
Johanna Rahkala
Maria Rahkola
Eeva Rahomäki
Hannu Räihä
Mira Räihä
Jenni Rainesto
Minna Räisänen
Jessica Raita
Anne Rajatammi
Mira Rämö
Jasmin Randelin
Sanna Randell
Pilvi Ranta
Irmeli Rantala
Irmeli Rantala
Vesa Rantanen
Henna Rantanen
Enni Rantasalo
Henri Rantatalo
Anu Rantsi
Vesa Ranttila
Timo Rasanen
Riitta Räsänen
HARRI RÄSÄNEN
Tommi Rasila
Diana Rask
Reima Rasku
Berit Rätto
Riitta Räty
Hannu Räty
Kati Räty
Anne-Marjut Rauhala
Maarja Raun
Risto Rautiainen
Rita Rautiainen
Kati Rautio
Pia Rautio
Pia Rauvanto
Sari Rauvanto-Eriksson
Kaido Reinberg
Hannele Reini
Annukka Reinman
Jarno Rekonius
anne Relander
Pia Renkola
Pertti Repo
Sara Reponen
Nina Revell
Drita Rexhepi
Jonne Riepponen
Kristian Riihelä
Annika Riikonen
Suvi Riisalo
Kati Rintamäki
Henna Rintamäki
Jarmo Rintanen
Niko Rissanen
Taina Rissanen
Tanja Rissanen
Katri Ristola
Maarit Roivainen
Tarja Roivainen
Sirpa Rompasaari
Janita Rönkä
Sirja Rönkä
Anna Rönnholm
Micaela Rönnlund
Lauri Rontanen
Anne Roponen-Savolainen
Olli Ropponen
Outi Rosblom
Mika Rosengren
Tanja Roslöf
Antti Roste
Alisa rosti
marjo roth
marjo roth
pasi rouvali
Nina Rovio
Tiina Ruhanen
Aune Ruohonen
Miko Ruokolainen
Leena Ruonala
Jamiela Ruotsalainen
Kati Ruotsalainen
Ira Rusanen
Sirpa Rusanen
Miia RUSKOJÄRVI
Jukka Rydenfelt
sophie rydman
sophie rydman
Veera Ryyli
Marjo Saajola
Jari Saali
Lasse Saarelainen
Riina Saarelainen
Tuuli Saarimaa
Simo Saarinen
Eija Saarinen
Mira Saarni
Natasha Saarti
Teija Saastamoinen
Mia Sabelli
Mika Sahramies
jemina sairanen
Oili Sairanen
Sari Salin
Salla Sallinen
Mikko Salmela
anu salmela
Ari Salmela
Heidi Salmela
Janne Salmela
Marju Salmela
Jenna Salmi
Hanna Salmi
Sara Salmijärvi
Laura Salminen
Marja Salminen
Jatta Salminen
Sami Salminen
Markku Salmivalli
Kira Salo
Satu Salo
susanna salo
Mira Salo
Katri Salo
Joonas Salo
Nina Salojärvi
nico salomaa
Caroline Salonen
Antti Salonen
Marina Samicheva
Outi Sandberg
Tom Sandell
Henna Sandell
Tiina Sandkvist
mika santala
Joonas Sarajärvi
Tanja Sarapova
Juha Sarastamo
Miia Saresma
Sini Säteri
Eero Saukko
Anni Savela
Jari Savela
Sirkku Savimäki
sami savolainen
Katri Savolainen
Maiju Savolainen
Sandra Scharf
maria schoultz
Anzelika Segal
Teresa Sengström
Tiina Seppälä
Ulla-Maija Seppälä
Tero Seppälä
Noora Seppänen
MAarit Seppänen
Siri Seppi
Inka Serpola
Nanna Setämaa
Toni Sevander
Katja Severikangas
Manne Sievänen
Susanna Sievinen
suvi siipola
Christine Siippainen
Katja Siljander
Marge Sillamägi
Kaisa Sillanpää
Minna Sillanpää
Tia Simarro
Tia Simarro
Henna Similä
Henna Similä
Tommi Simo
Vesa Simonen
Elisa Sinkko
Elsi Sipilä
KAROLIINE SIRVIDAS
petri Sisäharju
pirjo siukonen
Maija Sivonen
senni sivonen
Satu Sjöblom
Silja Sjöblom
Kaisu Sjögren
Marina Sjöholm
Maria Sjöström
jonna skogberg
Janne Slant
kikka snell
Pietari Snow
Gustav Söderholm
joni Söderström
Juhapekka Soikkeli
marjo soininen
Ilpo Solala
Sofia Solanakis
Mika Solin
Elizaveta Soloveva
Kari Somby
Marie Somero
Jaana Sopanen
Jekaterina Soroka
Pasi Sorvari
Toni Sorvo
olga sp
Paula Ståhl
Marjaana Stedt
Mika Stjerna
daniel stoica
Tmislav Stojkov
anne storckovius
Anna Strazdina
Pia Ström
Jouko Strömberg
Salli Sucksdorff
kannika sukta
ETUNIMI SUKUNIMI
ETUNIMI SUKUNIMI
Anna-Lena Sulonen
ritva sundvall
Elisa Suoknuuti
Joonas Suomalainen
Taija Suomalainen
Mika Suomi
Jan Suominen
Riina Suominen
satu suoniemi
Eeva Suontausta
Jonna Suopanki
teija sutinen
Maaria Suuntala
minna suvanto
Marita Sveholm
Soile Syrjä
Sari Syrjä
Markku Syrjä
PÄIVI SYRJÄLÄ
Marjut Syrjänen
sari syrjänen
Liisa Syväsalmi
Pauli Taavitsainen
Pauli Taavitsainen
Mikko Tähtinen
Hannele Tahvola
Terhi Taipale
Leena Takala
Voito Takanen
Marianne Talja
Ulla Talka
Emilia Tallila
Matti TalviOja
Eira Tammela
Piia Tammi
Kati Tamminen
Väinö Tamminen
Sami Tamminen
Anne Tamminen
Heidi Tang
Elina Tapiola
Paula Tapper
Helena Tarvos
Soile Taskinen
ANNELI TASKINEN
Nelli Tatti
Kati Teiniketo
Jaana Teitto
Jaana Teitto
Jarno Teivas
Anu Tengvall
Matti Tenkula
Petra Teppana
Marge Tepper
Katrin-Maria Terras
juha tervaskanto
Heimo Tetri
Niramon Thanuddhanusilp
Tiina Tick
Arja Tiepuoli
Jukka Tiitto
EILA TIKKA
Nina Tila
irene timonen
Simo Timperi
Johanna Tiusanen
iikka toija
Sari Toikka
Sini Toikka
Jukka Toikkanen
Jenna Toivonen
Tia-Emilia Toivonen
Antti Toivonen
toni tolonen
Jussi Tolonen
Jari Tolppanen
Daria Tonkovid
hannu toro
Niklas Töykkälä
Kim Träskelin
Vitali Tsizov
valo tuikka
Jari Tulilahti
Sanna Tulkki
kirsi tuomainen
Kirsi tuomainen
Kari Tuomi
Merja Tuomi
Jarmo Tuomi
Mari Tuominen
sinikka tuominen
Tanja Tuominen
Kati Tuominen
Jan Tuominen
Kaarina Tuomola
Sirpa Tuononen
Juha Tuovinen
Sari Turkia
Emilia Turpela
Niina Turunen
annika turunen
Marika Turunen
heidi tynni
elis udras
Petri Ukkonen
Priit Uleksin
Bettina Ulmanen
Heini Urasola
Nikolas Uschanoff
Jarl Utriainen
Irmeli Utter
Kirsti Utti
Kaija Uusalo
Anne Uusilehto
Antti Uusilehto
Ranja Uusipaikka
Touko Uusitalo
nina uusitalo
Tutta Uussaari
Pasi Vaakanainen
Heikki Väänänen
Pertti Vääränen
Minnamari Vaasala
Jukka Väätäinen
Tiina Väätäinen
Riikka Vähäsöyrinki
Minna Vainikka
Anni Vainio
Katariina Vainio
Niina Vainio
Anssi Vainio
HANNA VAINIO
Heli Vainio-Niemi
Jari Vainionpää
Tiina Vainionpää
Nanna Väisänen
samuli Väisänen
Sanna Vaittinen
Mira Vaittinen
Mira Vaittinen
Ria Valjanen
Päivi Vallinaho
katja vallo
Leena Valo
Pertti Valo
MARJO VALSBERG
tatjana vals-Ivanova
Max Valtanen
Mirja Vamio
Mirja Vamio
Erkki Vanhanen
Panu Varis
Elena Vaskelainen
Ulla Vataja
marjo vattulainen
Erkki Väyrynen
Jaana Venhomaa
Esko Vesala
Melkker Vesanen
Päivi Vesterinen
jani vettenranta
Kati Vieno
Elisa Vihavainen
Anja Vihoma
Matti Viikate
Kerli Viikmaa
Mikko Viinikainen
Marianne Viita
Esa Viitala
Anna Viitanen
tommy vikman
Meri Viljanen
Erica Viljanen
Päivi Viljasalo
Jyrki Vilkman
Jyrki Vilkman
Pirkko Villman
Saija Vilppola
Satu Virkkula
Kaisa Virkunen
Jani Virolainen
Terhi Virtanen
Susanna Virtanen
Sirkka Virtanen
Ida Virtanen
Salla Virtanen
Anu Virtanen
Sari Visakoivu
Ally Volmerson
Aleksander Vorobiov
Alisa Voutilainen
Anja Voutilainen
Vesa Voutilainen
Vesa Voutilainen
maria vuohelainen
satu vuorenmaa
meeri vuori
marja-liisa vuorinen
Timo Vuorinen
marja-liisa vuorinen
Kirsti Vuotila
Kirsti Vuotila
Satu Wahlfors
Noora Wahlfors
harri wahlstén
Marika Wargh
kaj wegge
Pauliina Wehkamp
Nadja West
Anna Wik
Nora Winberg
Arja Woods
Anne Yhtiö
Veli-Pekka Ylä-Rautio
Minna Yli-Jyrä
Sanna Ylikärppä
Suvi Ylikylä
martti ylinen
Lasse Ylinen
Tessa Ylinen
Mira Ylinentalo
Johanna Ylirautalahti
Katja Ylisaukko-oja
sami ylivirta
Sinikka Ylönen
Maija Zitting
Sara Zuffa
Kilpailun ehdot

NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Art -kilpailun ehdot

Kuka voi osallistua

 • Osallistujan tulee olla täyttänyt 18 vuotta kilpailun käynnistyessä 23.11.2015.
 • Osallistujan asuinmaan tulee olla Suomi.
 • Kilpailun järjestämisestä vastaavien yritysten Nestlén, MediaComin ja Cocomoren työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun.

Kilpailuun osallistuminen

 • Kilpailuun voi osallistua vain osoitteessa www.dolce-gusto.fi/LatteArt
 • Kilpailuun osallistuminen edellyttää kysymyksiin vastaamista ja yhteystietojen antamista.
 • Kilpailuaika on 23.11.–9.12.2015.
 • Voittajat valitsee tuomaristo, eikä tuomariston päätöksestä voi valittaa.
 • Palkinnon vastaanottamiseen mahdollisesti liittyvästä lahjaverosta vastaa voittaja.

Palkinnot

Osallistumalla kilpailuun voit voittaa seuraavia palkintoja:
 • Valinnainen Latte Art -koristelumalli (arvo 1 €).
 • Palkinto toimitetaan voittajille postitse ilman toimituskuluja.

Henkilötietojen käyttö

 • Osallistumalla kilpailuun myönnät Nestlélle oikeuden tallentaa tarvittavat henkilötiedot, kuten nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron.
 • Luovuttamiasi tietoja käytetään ainoastaan tähän kilpailuun liittyvissä tarkoituksissa, eikä niitä luovuteta eteenpäin.
 • Nestlé sitoutuu suojaamaan osallistujien yksityisyyttä. Kaikki kilpailuun osallistumisen yhteydessä luovutettavat tiedot tallennetaan suojattuun järjestelmään.
 • Voittajien nimet julkaistaan sähköpostiviestissä, sivustossa (www.dolce-gusto.fi/LatteArt).
 • Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä ehdot.
Nestlén yksityisyydensuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa www.dolce-gusto.fi/yksityisyydensuoja

Lisäksi

 • Nestlé ei vastaa painovirheistä.
 • Mikäli osallistujia epäillään huijauksesta, Nestléllä on oikeus tarkistaa ja sulkea osallistujia kilpailusta.
 • Nestléllä on oikeus poistaa loukkaavat tekstit ja kuvat.

Kilpailun järjestäjä:

Suomen Nestlé Oy
Keilasatama 5 / PL 50
02150 Espoo
Puh. 010 395 1600
asiakaspalvelu@fi.nestle.com